sitemap sitemap
Zoek
foto

Systematische contactmomenten

Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding is een feit. Hierdoor wijzigen het aantal en de inhoud van de vroegere ‘consulten’, in de toekomst ‘systematische contactmomenten’ genoemd.  We zetten alles graag voor u op een rij.

Nieuwe situatie: 5 contactmomenten

Vroeger waren er zeven verplichte consulten. Voortaan krijgen alle leerlingen systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten.  Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs krijgen, vallen vanaf nu ook onder deze regelgeving. Naast de contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten behouden.

Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is. De regering wil daarmee twee doelen bereiken: élke leerling op systematische momenten eenzelfde aanbod bieden aan zorg en opvolging én ruimte creëren voor artsen en verpleegkundigen om een rol op te nemen in de vraaggestuurde werking en de meer individuele begeleiding van leerlingen.

Overgangsjaar 2018-2019

We lassen een overgangsjaar in tussen het oude en het nieuwe systeem om te  vermijden dat bepaalde leerlingengroepen voor een lange tijd geen aanbod krijgen. Dit is netoverstijgend beslist. We wijken dus voor één schooljaar af van het nieuwe schema.

Overgangsjaar 2018-2019

1e kleuter

2e kleuter

1e leerjaar

4e leerjaar

5e leerjaar

6e leerjaar

1e sec.

3e sec.

Contactmoment

verplicht

Dossierstudie,

onderzoek indien nodig

verplicht

geen aanbod

 

beperkt aanbod

beperkt

vrijblijvend

aanbod

verplicht

Vaccinatieaanbod

 

 

X

 

X

 

X (meisjes)

X

We overlopen even de aandachtspunten voor de kleuter- en lagere school:

·         Voor het contactmoment eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van de ouders.

·         Het aanbod voor de tweede kleuterklas is een selectief aanbod. Deze kleuters hebben slechts een beperkt aanbod gehad in de eerste kleuterklas en worden in het nieuwe systeem pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd. Daarom zullen we alle medische dossiers nakijken en die leerlingen uitnodigen op school die een extra (selectief) contactmoment nodig hebben.

          Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.

·         Om de overgang haalbaar te maken, doen we geen aanbod in het vierde leerjaar. Deze leerlingen werden in het oude schema nog in het derde leerjaar gezien en het is geen kritische leeftijd voor groei. Mogelijks worden sommige leerlingen wel selectief gezien ter opvolging van een vorig consult.

·         Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod vaccinatie (mazelen/bof/rode hond).

·         Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een uitgebreid consult gehad. We kiezen ervoor om deze leerlingen een beperkt aanbod aan te bieden. Ze zitten in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Wachten tot het derde secundair is daarom een té lange periode. Dit onderzoek zal op school door de verpleegkundige uitgevoerd worden.

Het nieuwe schema vanaf september 2019

Nieuwe aanpak

1e kleuter

1e leerjaar

4e leerjaar

5e leerjaar

6e leerjaar

1e sec.

3e sec.

Contactmoment

X

X

x (*)

 

X

 

X

Vaccinatieaanbod

 

X

 

X

 

X (meisjes)

X

 

·         Voor het contactmoment eerste kleuterklas zetten we in op een maximale aanwezigheid van de ouders. Het contactmoment zal hierdoor complexer worden en zal meer tijd in beslag nemen maar door ouders uit te nodigen maken we een brug met de zorg van Kind & Gezin en levert het rechtstreeks contact zeker een meerwaarde op.

·         Het contactmoment in het vierde leerjaar kent een beperkte inhoud, met de focus op de opvolging van groei en zicht(*).

·         De systematische contactmomenten vinden plaats in een kwaliteitsvolle setting. De school en het CLB overleggen samen over wat de beste locatie is om alle leerlingen (en ouders) een zo optimaal mogelijk aanbod te doen en over de haalbaarheid hiervan voor de school, het CLB en de ouders.

·         Vaccinaties worden (deels) toegediend op school. Ook hier is overleg tussen de school en het CLB om dit op een kwaliteitsvolle en veilige manier te kunnen doen.

 


Terug naar overzicht