sitemap sitemap
Zoek
foto


 

Zoek:

Zoekresultaten

Je hebt gezocht naar ""

Er werden in het totaal 127 vermelding(en) teruggevonden

Kiezen: geen sprint, maar een marathon
Het einde van het secundair onderwijs is voor velen slechts een begin. Het hoger onderwijs wenkt met een overweldigend aanbod aan opleidingen. Maar hoe begin je er aan? Als laatstejaars moet je 
Meer lezen

SID-in: Studie-Informatie-Dagen voor laatstejaars secundair
Het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming en de CLB's organiseren jaarlijks in elke provincie een SID-in. Op deze informatiebeurs vind je alle onderwijsinstellingen hoger onderwijs van heel Vlaa
Meer lezen

Buitengewoon onderwijs?!
  Voor wie is er Buitengewoon Onderwijs? Types in het Buitengewoon Onderwijs Opleidingsvormen in het Buitengewoon Onderwijs De overstap naar het Buitengewoon Onderwijs
Meer lezen

Een fijne start van het schooljaar
Het Vrij CLB regio Gent wenst alle leerlingen en schoolmedewerkers een fijne start van het nieuwe schooljaar!  
Meer lezen

Kies ik mijn eigen CLB?
Een leerling of een ouder kiest niet het begeleidende CLB. De school maakt een samenwerkingsovereenkomst met een CLB. Ons CLB heeft een samenwerkingsovereenkomst met 119 scholen in ons werkgebied.
Meer lezen

Openingsuren tijdens kerstvakantie
Het CLB is tijdens de kerstvakantie open op maandag 3 januari 2022 en vrijdag 7 januari 2022.
Meer lezen

Test je belangstelling online
Je weet niet goed wat te kiezen? Dan is er goed nieuws, want er is een belangstellingstest op het net. Dany De Vriese (VCLB Wetteren), Piet De Koning en Tom De Moor (Vrij CLB regio Gent)
Meer lezen

BuO, GON of ION?
Het Buitengewoon Onderwijs (BuO) bestaat uit aparte scholen waarin uitsluitend kinderen met specifieke noden onderwijs volgen. Bij het Geïntegreerd Onderwijs (GON) volgt de leerling in het gewoo
Meer lezen

Wat doen we?
Als CLB vinden we het belangrijk dat  leerlingen zich goed voelen en al hun talenten kunnen ontwikkelen. We volgen daarom hun welbevinden en de gezondheid op. Leerlingen, oud
Meer lezen

Klemtonen in ons werk
Wij werken vanuit een christelijke visie met respect voor de levensbeschouwing van onze cliënten.  Wij leggen hierbij het accent op:   groepen die minder kansen hebben dan ande
Meer lezen

Wanneer buitengewoon onderwijs?
Sommige kinderen en jongeren hebben meer zorg nodig dan het gewone onderwijs hen kan geven.  Soms kan geïntegreerd onderwijs, inclusief onderwijs of extra therapeutische ondersteuning een op
Meer lezen

Wat betekent vaccineren eigenlijk?
We leven in een wereld omringd door micro-organismen: virussen, bacteriën, schimmels en parasieten.  De meeste van deze micro-organismen zijn onschuldig, andere zijn agressiever en kunnen on
Meer lezen

Als werken wenkt
Het secundair onderwijs biedt veel praktische opleidingen. Na zo’n opleiding kan je meestal onmiddellijk aan de slag. School en CLB bereiden de overstap van leren naar werken voor. Je contactper
Meer lezen

De grote stap
De overstap van basis naar secundair vraagt een stevige voorbereiding. School en CLB helpen samen die grote stap te maken. In de klas gaat aandacht naar je studiekeuze.  Je leert hoe je kan ki
Meer lezen

De leerkracht doet er toe!
De begeleiding die ons CLB biedt, situeren we in een zorgcontinuüm. Daarin onderscheiden we 6 niveaus: 0: op school en in het CLB wordt preventief gewerkt. Zowel school als CLB vertrekken
Meer lezen

De overstap naar het buitengewoon onderwijs
Indien alle extra maatregelen in het gewoon onderwijs en hulp van andere diensten geen vooruitgang geven en de leerling hieronder begint te lijden, kan er door de school en het CLB samen met de leerli
Meer lezen

De schoolpoort gemist?
Soms hebben leerlingen het moeilijk met naar school gaan. Ze dreigen tussen schip en wal te belanden. De kans dat ze geen diploma behalen is groot. Dit beperkt hun toekomstkansen sterk. Boven
Meer lezen

Documenten voor de overstap naar buitengewoon onderwijs
Het attest Het attest geeft aan welke type van buitengewoon onderwijs het best beantwoordt aan de noden van de leerling. Het verzekert het recht om te kunnen inschrijven in een bepaalde school voor B
Meer lezen

Een brede snelweg
Het lijkt wel een brede snelweg van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar. Ouders van kleuters en leerlingen in de lagere school moeten nog geen studierichting kiezen. School en CLB werken
Meer lezen

Fair door het secundair
Het secundair onderwijs lijkt op een drukke stad met veel straten en verkeersregels. De grote kruispunten liggen tussen het eerste en het tweede leerjaar, op het einde van de eerste graad en op het ei
Meer lezen

Handelingsgericht werken: samen met school, ouders en leerling aan de slag
Ons CLB staat voor "gedeelde zorg". Centraal staat het bieden van zorg onder de vorm van preventie en hulpverlening, ondersteuning en begeleiding. We richten ons op kinderen/leerlingen en hu
Meer lezen

Herhalingsinenting tegen mazelen, bof en rode hond
De meeste kinderen werden reeds als baby ingeënt tegen mazelen - bof - rode hond. Om een goede bescherming tegen deze ziekten te behouden, wordt een herhalingsinenting rond de leeftijd van 10-11
Meer lezen

INclusief Onderwijs (ION)
Inclusief onderwijs laat in Vlaanderen 50 leerlingen met matig tot ernstig verstandelijke beperkheden les volgen in het gewoon lager en secundair onderwijs. Daar volgen zij een aangepast traject en kr
Meer lezen

Naar het eerste leerjaar! Tips voor ouders
Naar het eerste leerjaar gaan is een hele verandering. En elke verandering brengt bij iedereen wel wat vragen en onzekerheid met zich mee. Vanuit onze ervaring proberen we mee te helpen je kleuter di
Meer lezen

Nat Kammen?
Nat Kammen is een werkwijze die gebruikt wordt om te kijken of je kind hoofdluisjes heeft. Het is ook een eenvoudige, goedkope, onschadelijke en doeltreffende behandelingsmanier. Wat heb je
Meer lezen

Onze missie
De Vlaamse regering heeft onze werking geregeld en vastgelegd in het CLB-decreet.  In ons decreet lezen we: De centra hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en
Meer lezen

Opleidingingsvormen Buitengewoon Onderwijs
Naast de opdeling in types, zijn er in het buitengewoon secundair onderwijs ook 4 opleidingsvormen met elk hun eigen aanpak en doelstellingen. Ze zijn geschikt voor leerlingen van verschillende types.
Meer lezen

Pil vergeten?
Slechts 1 pil vergeten? geen probleem, je neemt je vergeten pil in en er is niets aan de hand. Twee of meerdere dagen je pil vergeten innemen? Gebeurt dat in de eerst
Meer lezen

Thuis speelt mee
Voor ons CLB is de samenwerking met en tussen zorgbegeleider, leerkracht, leerling en ouders een belangrijk uitgangspunt. Vooral voor leerlingen die het in hun studieloopbaan niet zo makkelijk hebben
Meer lezen

Thuis speelt mee
Voor ons CLB is de samenwerking met en tussen zorgbegeleider, leerkracht, leerling en ouders een belangrijk uitgangspunt. Vooral voor leerlingen die het in hun studieloopbaan niet zo makkelijk hebbe
Meer lezen

Types in het buitengewoon onderwijs
Het buitengewoon basisonderwijs is opgedeeld in 8 types naargelang de problematiek van de leerling. Er zit geen rangorde in de indeling: het ene type is niet “beter” dan het andere, maar h
Meer lezen

Update: Een gemotiveerd verslag bij leer- en ontwikkelingsproblemen
 Tijdens het schooljaar 2006-2007 is door een werkgroep van ons CLB en onderwijsmensen een draaiboek ontwikkeld om het werken met een gemotiveerd verslag te situeren.   Het doel van d
Meer lezen

vaccinatie tegen tetanus of de klem
Eén van de inentingen die gebeurt als baby is tegen tetanus of de klem. Voor een goede bescherming is het aanbevolen om een herhalingsinenting toe te dienen rond 5-7 jaar en dan ongeveer o
Meer lezen

Wat helpt mijn kind op school?
Voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (dyslexie, ADHD, DCD,...) worden allerlei vormen van zorg voorzien in het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: een goede, tijdige signale
Meer lezen

Onze interne organisatie
De dagelijkse leiding berust bij het directieteam dat gevormd wordt door: directeur: Hugo Van de Veire niveaucoördinator secundair onderwijs: Nancy Dorme niveaucoördinator
Meer lezen

Onze raad van bestuur
Ons CLB wordt bestuurd door de v.z.w. Vrij CLB regio Gent De leden van het dagelijks bestuur zijn: voorzitter: Mario Pauwels ondervoorzitter: Ignace De Baets secretaris: Marleen Ver
Meer lezen

Participatie en inspraak
Voor een efficiënte en effectieve communicatie hebben we een participatiemodel met inspraak op verschillende niveau’s: 1  Er is de jaarlijkse bespreking van de bijzondere bepalingen&n
Meer lezen

Beroepsgeheim (leerlingen)
Wil je een gesprek met een CLB-medewerker maar zonder dat je leerkrachten, schooldirectie of ouders hiervan weten? Dat kan als je 12 jaar of ouder bent. Als je jonger bent kunnen we in heel uitzonde
Meer lezen

Beroepsgeheim (ouders & professionelen)
Wil u een gesprek met een CLB-medewerker maar zonder dat uw kind of de school hiervan op de hoogte gebracht worden? Dit kan in het kader van het beroepsgeheim. Als wij echter menen dat de informatie
Meer lezen

Dossier (leerlingen)
Over het dossier dat we over jou bijhouden in het CLB valt veel te zeggen: 1 Wij moeten een dossier bijhouden van onze contacten met jou 2 Jij mag weten wat in je dossier staat 3 J
Meer lezen

Dossier (ouders & professionelen)
Voor elke leerling moet de CLB-medewerker vanaf het eerste contact een dossier aanleggen. 1 Wat staat er in het dossier? 2 Wie heeft toegang tot het dossier? 3 Is ‘toegang&rsqu
Meer lezen

Emotioneel welbevinden, Gelukskunde, lessen in geluk
Door na te denken over wat geluk is kan je gelukkiger worden. Inspirerend lespakket (8 lessen) om met jongeren rond dit thema te werken.
Meer lezen

Emotioneel welbevinden, Kikkerbecool
Kikkerbecool is een spannend bordspel waar je wijzer van wordt. Al spelend leer je sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen. Geef antwoord op de vragen
Meer lezen

Info over alle mogelijke studiekeuzes vind je op Onderwijskiezer!
De De CLB's van de verschillende onderwijsnetten maakten met ondersteuning van het Vlaamse ministerie voor Onderwijs en vorming een zeer breed informatieve website waar je alle informatie vindt o
Meer lezen

Ken je rechten
Als je een beroep doet op de hulp van een CLB-medewerker, heb je als leerling vanaf 12 jaar enkele rechten die bij wet bepaald zijn. Over welke rechten gaat het? We zetten ze even op een rijtje. Lees
Meer lezen

Leerplicht (anderen)
Het CLB ondersteunt de school met volgende acties die voorzien zijn in het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen voor de begeleiding van jongeren met leer
Meer lezen

Leerplicht (leerlingen & ouders)
Alle jongeren hebben het recht op steun om hun talenten te ontwikkelen. De school heeft hierin een belangrijke rol; ze moet de leerlingen ten minste tot hun 18 jaar begeleiden. Als leerling heb
Meer lezen

Lekker en gezond
Het verhaal van de familie Versluis in de Smikkelstraat 7 vormt de rode draad in de interventie 'Beestig Gezond op School'.
Meer lezen

Middelengebruik, Drugs, kaartspel drugs etc.
Het drugs etc.-kaartspel is een werkvorm waarmee u productinformatie kan overbrengen. Het kan ook een vertrekpunt zijn voor een discussie of groepsgesprek over waarden en normen en drugs.
Meer lezen

Middelengebruik, Unplugged: 2de graad
Handleiding + leerlingenboekje: Inspiratie voor een projectdag Een schat aan ideeën, oefeningen en lesinhouden voor het samenstellen van een projectdag of –week rond het thema drugs.
Meer lezenMeer lezen

12 februari: dikke truiendag
De zesde editie van dikke truiendag komt eraan!    
Meer lezen

Adressen van secundaire scholen in Oost-Vlaanderen
Op zoek naar een secundaire school in de provincie Oost-Vlaanderen? Op de website van de Stap vind je de adressen van alle secundaire scholen in Oost-Vlaanderen. Voor de Gentse scholen kan je op een p
Meer lezen

An apple a day
'An apple a day keeps the doctor away'. Fruit eten is gezond. Fruit bevat een minimum aan calorieën en een maximum aan smaak. Beschikken appels over bijzondere gezondheidstroeven? Appels
Meer lezen

Bibberen en beven
De ene leerling gaat heel ontspannen een toetsmoment tegemoet, een andere is al wat zenuwachtiger en nog andere leerlingen zijn heel erg gespannen. Deze laatste groep heeft vaak last van allerlei fysi
Meer lezen

Boekentas als ruggensteun
Er is geen verband tussen zware boekentassen en rugklachten bij jongeren. Dat is het resultaat van een studie uitgevoerd  door Hilde Van Dingenen, arts in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding i
Meer lezen

BSV: Een proef om je belangstelling voor studiegebieden te verkennen
Op de website van digiclb vind je deze belangstellingsproef. Het duurt enige tijd om de test te downloaden omwille van de vele foto's, maar de test is echt de moeite waard. De test kan ook op de vesti
Meer lezen

Campagne gezonde tussendoortjes op school
Er is een nieuwe campagne voor evenwichtige dranken en tussendoortjes op school. De Vlaamse overheid biedt, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) en met de steun van
Meer lezen

Centen en een kot: meer moet dat niet zijn!
Wie op zoek is naar een kot in Gent, kan terecht op www.kotatgent.be. Je vindt er nuttige info over studentenhuisvesting en adressen.  Wie wil weten welke financiële ondersteuning mogelijk
Meer lezen

Checklist voor schoolkeuze
Een school kiezen is niet altijd gemakkelijk. Om je te helpen bij het stellen van de juiste vragen werkten CLB-collega's uit Vlaams-Brabant een korte checklist uit. Als je bovendien wil polsen of je a
Meer lezen

CLB-onthaal in De Krook
Vanaf 4 september opende het CLB-onthaal in De Krook. Dit is een initiatief van vzw TOPunt Gent waarin de CLB’s van zowel het stedelijk, vrij als gemeenschapsonderwijs zijn verenigd. Ouders en
Meer lezen

Conflicten? Het kan ook anders!
Overal waar mensen met elkaar omgaan, krioelt het van de meningsverschillen en dus van de conflicten. Het lijkt wel een wonder dat we het al bij al nog zo goed kunnen vinden met elkaar ! Misschien he
Meer lezen

Dag van de Leerkracht
We wensen alle leerkrachten een fijne dag van de leerkracht! Bedankt om je elke dag opnieuw in te zetten voor je leerlingen! Je maakt een verschil!
Meer lezen

De eerste schoolstapjes
Je kleuter zet de eerste schoolstapjes in de kleuterschool. Het is erg belangrijk dat een kleuter, ook al is die nog niet leerplichtig, kleuteronderwijs kan volgen. Kleuters worden er gestimuleerd in
Meer lezen

De grote stap: brochure secundair onderwijs regio Gent
De brochure 'de grote stap' geeft een overzicht van alle opleidingen die in het secundair onderwijs gevolgd kunnen worden in de Gentse regio. De brochure wordt gemaakt door de Stap - Studieadviespunt
Meer lezen

De pest aan pesten
Ieder mens heeft recht op een respectvolle benadering. Meestal worden kinderen en jongeren op een fijne manier door leeftijdsgenoten benaderd, krijgen ze hulp en steun, maken ze samen plezier en natuu
Meer lezen

de Stap - Studieadviespunt Gent: info over het secundair onderwijs
De Stap biedt een pak informatie aan over studiemogelijkheden binnen het het secundair onderwijs.
Meer lezen

de Stap - Studieadviespunt Gent: info voor laatstejaars secundair
De Stap biedt informatie aan gericht op het  hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs voor laatstejaars secundair onderwijs.
Meer lezen

De wijze stap: brochure volwassenenonderwijs regio Gent-Eeklo
Hier vind je er alle info over. Zeer geschikt voor wie denkt aan stoppen na het voltijds dagonderwijs of voor wie die op zoek is naar studiemogelijkheden buiten het voltijds hoger onderwijs. Uiteraard
Meer lezen

Deeltijds leren en werken in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
Het deeltijds beroepssecundair onderwijs is één van de mogelijkheden om deeltijds onderwijs te combineren met werken. Op de website van de Vlaamse overheid vind je er basisinformatie ove
Meer lezen

Deeltijds leren en werken in samenwerking met Syntra
Om leren en werken te combineren kan je met een leerovereenkomst of een leercontract bij Syntra terecht. Je kan er doorklikken naar campussen over heel Vlaanderen, waar je een zicht krijgt op h
Meer lezen

Deeltijds leren en werken: een overzicht
Om te voldoen aan de deeltijdse leerplicht kan je gebruik maken van verschillende deeltijdse leersystemen. De website van de vlaamse overheid biedt je een overzicht.
Meer lezen

Een bril om minder goed te zien
Je kleuter moet een bril dragen? Het zal je maar overkomen. Na het medisch onderzoek van je kind krijg je het advies naar de oogarts te gaan. Deze bevestigt dat je kind een 'lui' oog had. Je koopt ee
Meer lezen

Elk zijn studietraject
Als student krijg je binnen het hoger onderwijs ruime kansen om je eigen studietraject te bepalen. Kies je voor het gewone studieverloop? Wil je het graag iets trager om leren en werken te combin
Meer lezen

En hoe zit het met de kansen op werk?
Bij het maken van een studiekeuze kijk je alle richtingen uit. Je kijkt achteruit (Wat kan ik goed?  Wat doe ik graag?), je kijkt rond (Wat denken anderen over wie ik ben? Welke studiemogelijkhed
Meer lezen

Epilepsie, wat nu op school?
Als men je vertelt dat je epilepsie hebt, wil dat zeggen dat je soms de controle verliest over een deel van je hersencellen. Dat lijkt wel zeer bedreigend en soms is het dat ook. En toch hebben we al
Meer lezen

Fijne start schooljaar
We wensen alle leerlingen en schoolmedewerkers een fantastisch schooljaar toe. Ontdek samen de talenten van de leerlingen en benut ze ten volle! VCLB Gent
Meer lezen

Gezond eten, waarom?
Waarom 'gezond eten'? Er gebeurde daarover onderzoek. En wat blijkt? Gezonde eters: scoren beter op toetsen die viermaal per schooldag werden afgenomen kunnen zich langer en beter conce
Meer lezen

Het CLB helpt ook in coronatijd.
  Bekijk het filmpje!   En lees de folder.
Meer lezen

Het hoger beroepsonderwijs (HBO) en SENSE (secundair na secundair)
Het decreet over het Hoger Beroepsonderwijs en de invoering van secundair na secundair bracht enkele wijzigingen in de onderwijsbenamingen.  De vierde graad BSO is verdwenen.
Meer lezen

Het Hoger onderwijsregister (HOR)
Op de site van het HOR vind je een volledig overzicht van alle opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Gemaakt door de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatie organisatie) en onderhouden door
Meer lezen

Hoe bereik je jouw CLB?
Het CLB kan je op verschillende manieren bereiken: via de school rechtstreeks via de online chat in bibliotheek De Krook (op de 2de verdieping, naast de trap naar +3)
Meer lezen

Ik lust ze rauw
Natuurlijk moeten we niet elke dag pakken rauwkost eten zoals herkauwers, hamsters of konijnen.om gezond te blijven. Maar toch: Rauwe groenten en fruit bevatten veel vitamines. Vitamines z
Meer lezen

Info Coronavirus
  https://www.info-coronavirus.be   https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen   https://www.vwvj.be/covid-19  
Meer lezen

Infoavond bouw Sint-Amandsberg
We organiseren op donderdag 8 februari om 19u30 een infoavond rond onze bouwplannen in de Halvemaanstraat te Sint-Amandsberg. Inschrijven kan op www.vclbgent.be/infoavondBouwCLB/
Meer lezen

Informatie over methodeonderwijs
Hier vind je informatie over methodescholen en hun eigen pedagogische aanpak. De gegevens werden verzameld door de Stap - StudieAdviespunt Gent.
Meer lezen

Jantje zag eens pruimen hangen ...
Kinderen klagen dikwijls over buikpijn, vooral over pijn rondom de navel.  Aan een boom, zo vol geladen, mist men vijf, zes pruimen niet ... Meestal is de oorzaak snel gekend: ie
Meer lezen

Je goed voelen
Als clb willen we dat je zich goed in je vel voelt in en buiten de school. Soms zit het niet zo goed mee en zijn er kleine of grote hindernissen die dat goed gevoel in de weg staan, bv. Spanningen in
Meer lezen

Ken jezelf voor je een keuze maakt
Er zijn verschillende zelftests en vragenlijsten beschikbaar op het internet. Belangstelling: www.onderwijskiezer.be/iprefer Studiehouding: www.onderwijskiezer.be/istudy Klaar voor ho
Meer lezen

Klachtenprocedure
Onze medewerkers gaan er elke dag opnieuw voor om je de best mogelijke begeleiding te geven. Toch zal er ook bij ons soms iets mislopen. Je kan gerust onze medewerker daar op aanspreken. Voel je je
Meer lezen

Klas op stelten
Een klasgroep kan een hele steun betekenen als de sfeer goed zit ; je nota’s worden bijgehouden als je ziek bent, je hebt het gevoel er bij te horen en durft jezelf te zijn, leerkrachten worden
Meer lezen

Kleuren onderscheiden en beroepskeuze
  Op het CLB werd vastgesteld dat je kleuren wellicht minder goed kan onderscheiden. Hoewel je in het gewone leven niet veel hinder ondervindt, kan het wel voor enkele problemen zorgen bij de ui
Meer lezen

Kleuren zien: opsporing verzocht
Bij kinderen van zes, zeven jaar, meestal het eerste leerjaar,  wordt het zien van kleuren getest  tijdens een onderzoek van het CLB. De kleurtest kan ook op jongere leeftijd afgenomen
Meer lezen

Lente, zomer, herfst, winter
Elke groente en elk stuk fruit heeft zijn eigen seizoen. Met sinterklaas heb je appelsienen en mandarijnen, rapen, pastinaak en prei waar je in overvloed kan van eten In de lente zijn
Meer lezen

Leren op krediet?
Vanaf 2008-2009 krijg je als startend student in het hoger onderwijs een leerkrediet. Je krijgt een rugzakje met daarin 140 studiepunten. Wil je iets gaan studeren dan gaan er punten uit dit rugz
Meer lezen

Magazine 20 jaar CLB
We maakten een magazine naar aanleiding van ons twintig jarig bestaan als CLB. We wensen je veel leesplezier!  
Meer lezen

Melk goed voor elk?
Melk is goed voor elk Alle jonge kinderen drinken melk en worden daardoor groot en sterk.  Melk is uniek omdat het een bijna complete natuurlijke voedingsbron is. Het bevat eiwitten, vetten, sui
Meer lezen

Onderwijskiezer: heel wat tips voor wie een bewuste keuze wil maken
De schoolloopbaanbegeleiders van de CLB-koepels en het departement onderwijs sloegen de handen in elkaar om alle info die je als onderwijszoekende nodig kan hebben te bundelen. Met verw
Meer lezen

Onderwijswetgeving: basiswetgeving secundair onderwijs
De omzendbrief SO 64 bevat alle informatie over toelatingsvoorwaarden, overgangen tijdens het schooljaar en studiebekrachtigingen (diploma's, attesten...) in het secundair onderwijs.
Meer lezen

Onderwijswetgeving: Edulex-databank voor onderwijswetgeving
Via onderstaande link kom je op de introductiepagina van Edulex. Hier biedt de vlaamse overheid alle onderwijswetgeving en -reglementering aan. De databank wordt voortdurend bijgewerkt, zodat u h
Meer lezen

Op zoek naar basisscholen in de Gentse regio?
Op zoek naar een basisschool in je wijk of in je gemeente? Hier vind je alle adressen van de Gentse regio. Op een plannetje met inzoommogelijkheden kan je de exacte ligging nagaan. Je kan er door
Meer lezen

Op zoek naar het juiste beroep
Je wil wel eens weten welke beroepen aansluiten bij de studies die je gevolgd hebt? Dat kan via een belangstellingstest op het internet. Die beroepsoriëntatietest op basis van interesse vind
Meer lezen

Openingsuren juli/augustus
Op 11 juli en van zaterdag 15 juli tot en met dinsdag 15 augustus is het CLB gesloten. De andere werkdagen zijn we open van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30. Wil je je CLB-contactpersoon van
Meer lezen

Openingsuren tijdens paasvakantie
We zijn gesloten tijdens de paasvakantie. Op maandag 19 april zijn we opnieuw bereikbaar.
Meer lezen

Openingsuren VCLB Gent juli augustus
Beste, Het Vrij CLB regio Gent is gesloten van donderdag 15 juli 2021 tot en met zondag 15 augustus. Maandag 16 augustus zijn we opnieuw open. Met vriendelijke groeten, Vrij CLB regio Gent
Meer lezen

Potlood en muis
Bij een onderzoek van het kind wordt meestal gekeken naar de potloodgreep. Je zou je kunnen afvragen waarom nu nog aandacht besteden aan het hanteren van een potlood in een 'muis'-tijdperk?
Meer lezen

Solliciteren
Werken in het Vrij CLB regio Gent  is een boeiende, gevarieerde en veeleisende opdracht. Je staat als professional in voor de begeleiding van leerlingen. Dit gebeurt zowel in rechtstreeks contact
Meer lezen

Sporten moet je doen
Sporten is gezond, voor iedereen. Twee zaken moet je daarbij wel in het oog houden:  je lichaam moet geleidelijk wennen aan die extra beweging  je lichaam moet opgewarmd zijn vo
Meer lezen

Stapt je kind volgend schooljaar over naar het secundair onderwijs?
Heb je vragen over de start in het secundair onderwijs? Schrijf je in en bekijk de webinar met filmpjes over het secundair onderwijs. Zoals hoe kiezen opbouw en structuur zorg op sch
Meer lezen

Studietoelagen
Op de website van onderwijs Vlaanderen vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over studietoelagen.
Meer lezen

Stukje voor stukje: ouderbrochure voor kleuters
Deze brochure richt zich naar ouders die hun kind willen begeleiden bij de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs. Ze werd gemaakt door ons CLB en uitgegeven door VCLB-service. Je kan de b
Meer lezen

Systematische contactmomenten
Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding is een feit. Hierdoor wijzigen het aantal en de inhoud van de vroegere ‘consulten’, in de toekomst ‘systematische contactmomenten’ geno
Meer lezen

Systematische contactmomenten
Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding is een feit. Hierdoor wijzigen het aantal en de inhoud van de vroegere ‘consulten’, in de toekomst ‘systematische contactmomenten’ ge
Meer lezen

Therapie..ik?
Soms raadt de huisarts of clb-medewerker een leerling aan wat grondiger aan een probleem te werken, in therapie te gaan. Je hoeft hiervoor niet gek, achterlijk of debiel te zijn ! Normaal zijn is al g
Meer lezen

Thuis niet pluis
Je thuis is meestal een plek waar het fijn vertoeven is. Je wordt er gewaardeerd en gesteund, krijgt hulp als je die nodig hebt. Soms loopt het thuis (even) niet zo vlot. Ouders kunnen gebukt gaan on
Meer lezen

Van 21 tot 27 april: europese vaccinatieweek
Het is belangrijk dat je 2 inentingen tegen mazelen -bof-rode hond krijgt vóór 18 jaar. Normaal krijg je één spuitje als baby, op 12 maand en één in het
Meer lezen

Vandaag niet naar school
Ben je ziek, dan blijf je best in bed. Een briefje van je ouders volstaat als je slechts drie dagen of minder thuis bent. Word je ziek op een vrijdag, dan ben je normaal gezien terug op school
Meer lezen

VCLB Gent heropent zijn gebouw.
Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen tegen het Coronavirus is het CLB-gebouw vanaf 11 mei weer geopend. Om de veiligheidsmaatregelen te kunnen naleven is onze werking naar leerlingen
Meer lezen

Vet, vetter, vetst
Is vet gezond? Dat er zoveel over gesproken en geschreven wordt is dikwijls een teken dat wetenschappers het allemaal nog niet zo goed verstaan. Wat we wel weten is dat we allemaal een zekere hoeveelh
Meer lezen

Waarom vaccineren? Informatie over vaccinaties
10 redenen om je te laten vaccineren Waarom vaccineren  
Meer lezen

Wat is een BaSO-fiche?
De BaSO-fiche is een document dat voor elke leerling wordt opgesteld net voor het verlaten van de basisschool. Met de BaSO-fiche draagt de basisonderwijs in de eerste plaats haar zorg voor de leerling
Meer lezen

Wat is het gemotiveerd verslag?
Sommige leerlingen in het basisonderwijs hebben heel specifieke onderwijsnoden                    &n
Meer lezen

Wat na het secundair onderwijs? Brochure voor laatstejaars
Overzicht van alle studiemogelijkheden na het einde van het secundair onderwijs. Alle laatstejaars krijgen deze gratis brochure via hun CLB. De brochure wordt jaarlijks uitgegeven door het Ministerie
Meer lezen

Week van de handhygiene
Een goede handhygiëne is een gemakkelijke en goedkope preventie van heel wat infectieziekten. En zoals jullie weten: “jong geleerd is oud gedaan” neem een kijkje op www.handigehans.be
Meer lezen

Werk voor durvers
Vele jongeren kennen niet zoveel beroepen. De SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) werkte samen met de verschillende beroepensectoren een CD-rom en een website uit. Je kan Hier Zoë, Sam
Meer lezen

Wil je het wel horen? Is 'horen' geHOORzamen?
Als puber ben je niet 'mee' op school. Als baby reageerde je niet zoals het hoorde. Je slaapt met je MP3-speler in je oren...  Velen hebben te kampen met gehoorproblemen en gehoorschade. Gehoorv
Meer lezen

Word wat je wil: info over volwassenenonderwijs
Op de 'Word wat je wil'-site  vind je alle opleidingen voor volwassenen in Vlaanderen. Je vind er ook waar de opleidingen gegeven worden. Wie op zoek is naar een stage- of leerwerk
Meer lezen

 

Terug naar overzicht