sitemap sitemap
Zoek
foto

Update: Een gemotiveerd verslag bij leer- en ontwikkelingsproblemen

 Tijdens het schooljaar 2006-2007 is door een werkgroep van ons CLB en onderwijsmensen een draaiboek ontwikkeld om het werken met een gemotiveerd verslag te situeren.
 
Het doel van dit draaiboek is om scholen een leidraad aan te bieden om te komen tot een eenduidige en effectieve begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de derde graad van het basisonderwijs en in het secundair onderwijs.
 
In dit draaiboek schetsen we kort de historiek en geven aan welke uitgangspunten werden gehanteerd om gemotiveerd verslag vorm te geven.

 Daarna geven we een overzicht van de meest voorkomende leer- en ontwikkelingsstoornissen die specifieke onderwijsbehoeften met zich meebrengen. Het is immers belangrijk dat eenduidige taal gehanteerd wordt wanneer een diagnostisch traject en begeleidingsplan wordt voorgesteld. Anderzijds willen we pleiten voor een zorgcontinuüm, wat impliceert dat maatregelen genomen worden voor alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, ongeacht of ze al dan niet aan alle criteria van een stoornis voldoen.
 
We stellen een traject voor van signaleren, diagnostiek en begeleiding.

Een belangrijke voorwaarde tot een begeleiding op maat in het secundair onderwijs is een degelijk beleid in het lager onderwijs, met een vroegtijdige (h)erkenning en remediëring. Op die manier garanderen we een zorgcontinuüm voor leerlingen doorheen hun schoolloopbaan. Het is dan ook cruciaal om dit traject reeds vroeg in de lagere school te starten.
Hoewel diagnostiek en begeleiding vaak doorheen lopen, wordt in dit draaiboek een chronologie aangegeven van kritische momenten waarop stappen gezet worden. Dit overzicht dient soepel gehanteerd te worden en wil aansluiten bij de beginsituatie van de school.
We stellen een specifiek model gemotiveerd verslag voor, dat werd uitgetest in het kader van de proeftuin 'Gemotiveerd!' binnen onze CLB-regio.
 
We sluiten af met een aantal richtlijnen rond evaluatie en deliberatie, zoals die door het VVSKO worden geformuleerd.

Meer info op www.gemotiveerd.be

 


Terug naar overzicht