sitemap sitemap
Zoek
foto

Thuis speelt mee

Voor ons CLB is de samenwerking met en tussen zorgbegeleider, leerkracht, leerling en ouders een belangrijk uitgangspunt.

Vooral voor leerlingen die het in hun studieloopbaan niet zo makkelijk hebben is een goede begeleiding door leerkracht en ouders zeer belangrijk. Voor een effectieve aanpak van hun problemen is het noodzakelijk dat er tussen school en ouders voldoende overeenstemming bestaat. Die ontstaat niet vanzelf, maar vraagt van meet af aan een investering van de school. Daar willen wij als CLB de school bij ondersteunen. Vandaar dat CLB-medewerkers dikwijls aanwezig zijn bij gesprekken tussen ouders en school.

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De leerkracht is de onderwijsprofessional, de zorgbegeleider en het CLB zijn de onderwijsexperts en de ouders zijn de ervaringsdeskundigen. Allen bezitten waardevolle kennis die relevant is bij het begrijpen van wat er aan de hand is en bij het zoeken naar een wenselijke maatregel of oplossing. Onderwijs geven is de primaire verantwoordelijkheid van de school: het pedagogisch klimaat, de didactiek, de klassenorganisatie, het bereiken van kerndoelen, het samenstellen van groepen en dergelijke. Opvoeden is de primaire verantwoordelijkheid van de ouders. Natuurlijk kan een school aan de ouders suggesties geven voor de opvoeding en kunnen de ouders de school suggesties geven voor het onderwijs aan hun kind. Maar de school beslist of ze er wat mee doet en hetzelfde geldt voor de ouders.

Een belangrijke stelregel voor ons is: wij praten met ouders (en leerlingen) in plaats van over en tegen hen. Samenwerken met ouders betekent dat zij daadwerkelijk meedenken, meebeslissen en meedoen in het begrijpen van een problematische situatie en het zoeken naar oplossingen daarvoor. Ouders zijn partners met wie school en CLB in dialoog treden. Elkaar serieus nemen en wederzijds respect staan hierbij centraal.

Ouders kunnen hun zorgen in eerste instantie delen met de leerkracht of iemand van het zorgteam. Indien de ouders dit wensen of indien de school dit nodig acht, wordt het CLB-team betrokken. Wanneer ouders met ons contact opnemen zullen we aandachtig luisteren naar de vraag en een eerste verheldering doen. Om naar oplossingen te zoeken hebben we meestal wel de school nodig. In overleg met de ouders worden hiervoor de nodige afspraken gemaakt.


Terug naar overzicht